Nghị định mới về quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018 của Chính phủ về quản lý ATTP với phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là một động lực để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Giảm tới 95% thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm tới 10 triệu ngày công và khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho cộng đồng doanh nghiệp là tác động tích cực của Nghị định 15/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm.

Nghị định 15 được cho là cuộc cách mạng trong quản lý an toàn thực phẩm, là sự thay đổi tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp. Đây chính là một động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề cao chất lượng an toàn thực phẩm mới có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường.